Veilig sportklimaat

Home > Vereniging > veilig sportklimaat

Gedragsregels

Vovero heeft de volgende gedragsregels opgesteld voor begeleiders, trainers en coaches die binnen de vereniging omgaan met jeugd.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. 

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen, door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag kan overal voorkomen: ook in de sport. Krijg je ermee te maken, dan is het belangrijk dat je weet waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor.

Vertrouwenspersonen
Binnen de vereniging zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt bij problemen van leden van de vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te proberen om de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden.

De vertrouwenspersoon is Adri van der Born. In het dagelijks leven was hij tot begin 2022 huisarts. Vanuit dit beroep is hij gewend met precaire en vertrouwelijke zaken om te gaan. Vanwege een vergelijkbare functie bij T.C. Rozenburg heeft hij ook contacten met Rotterdam Sportsupport, de organisatie van de gemeente die voor ondersteuning van vertrouwenspersonen zorgt.

Voor jeugdleden is ook Kelly Rozemeijer vertrouwenspersoon. Je vindt haar vaak op donderdagavond en tijdens onze thuiswedstrijden in de sporthal. Zij speelt in dames 1.

Adri en Kelly zijn (ook) te bereiken op mail adres: [email protected]

Wij streven naar een veilig en gezond sportklimaat.
Steeds vaker melden zich slachtoffers van seksueel misbruik in de (top)sport. Het is belangrijk om dit uit de taboesfeer te halen. Niet alleen seksueel misbruik/ seksuele intimidatie. Maar ook onjuiste bejegening/benadering door een teamgenoot, iemand uit een ander team, een trainer/coach of een ouder kan een reden zijn om je niet veilig te voelen bij het sporten. Mocht dit ook het geval zijn binnen Vovero, dan adviseren we je dit te melden. We streven namelijk naar een veilig en gezond sportklimaat. Daarnaast willen we aandacht geven aan alle berichten die verstuurd worden via sociale media. Ga hier bewust mee om. Ook berichten via facebook, whatsapp, instagram of snapchat kunnen als onprettig worden ervaren. En eenmaal geplaatst, kun je ze niet zomaar ongedaan maken, iedereen kan een foto van zijn beeldscherm maken en de foto verder verspreiden. Dus denk van tevoren even na wat je boodschap is en voor wie.

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login